phone-icon 092-641-4012 (08.30 - 22.00)  line-icon Line: 0926414012 (08.30 - 22.00)  email-icon Email: smartengtranslation@gmail.com

logo-2

บริการแปลเอกสาร แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลงานภาษาอังกฤษด่วน ราคาถูก ส่งได้ภายใน 1 วัน เริ่มงานได้ทันทีรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน 4-5 หน้าส่งได้ใน 1 วัน ราคาถูก ทั้งไทยและอังกฤษ เริ่มงานได้ทันที

ผู้เข้าชมเว็บรับแปลเอกสาร

มี 324 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Line Id : 0926414012

Line รบแปลองกฤษดวน.com

ส่งเอกสารแปลมาได้ที่อีเมล smartengtranslation@gmail.com

หรือที่ไลน์ไอดี 0926414012 เพื่อประเมินราคาแปลได้ตั้งแต่ 08.30 -22.00 ทุกวัน

 

ชำระค่าแปลด้วย PayPal

Pay by PayPal: THB.

บริการแปลรวดเร็ว ถูกต้อง สละสลวยได้ใจความ ศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translation ยินดีรับแปลภาษาในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ของท่าน

รบแปลภาษาในเอกสารสญญาตาง ๆ

หนังสือสัญญาเป็นเอกสารทางกฎหมายซึ่งจะมีผลเป็นการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ถ้อยคำในหนังสือสัญญาทุกตัวอักษรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่แน่ชัดว่าในขณะที่คู่สัญญาทำความตกลงกันย่อมไม่อาจมีฝ่ายใดล่วงรู้ได้ว่าต่อไปในอนาคตเมื่อใดจะเกิดพิพาทกัน และเมื่อใดที่เกิดกรณีพิพาทกันเกี่ยวด้วยสัญญาแล้ว เมื่อนั้นข้อสัญญาย่อมถูกหยิบยกขึ้นมาตีความและใช้อ้างอิงในการตั้งข้อเรียกร้อง ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานที่ใช้ต่อสู้คดีกันในศาลต่อไป จึงเห็นได้ว่าการที่หนังสือสัญญาใช้ถ้อยคำชัดเจน ไม่กำกวม มีความสละสลวยอ่านเข้าใจง่าย ย่อมเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกรณีพิพาทเนื่องจากการตีความไม่ตรงกัน เพื่อคู่สัญญาจะไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับเอาแก่กันในภายหลัง

ในการติดต่อค้าขายกันระหว่างคู่สัญญาที่มิได้ใช้ภาษาเดียวกัน ปัญหาเรื่องการจัดทำคำแปลและการตีความข้อสัญญาเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และมีอยู่เสมอมาในประวัติศาสตร์ของการค้าขายระหว่างประเทศ การเลือกใช้บริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพเชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ คำแปลเอกสารที่ขาดคุณภาพนอกจากจะทำให้ได้ข้อสัญญาที่มีถ้อยคำกำกวมตีความได้เป็นหลายนัยอันก่อให้เกิดปัญหาตามมานานัปการแล้ว ยังทำให้คู่ค้าขาดความน่าเชื่อถือ สร้างความประดักประเดิดในการติดต่อค้าขาย ด้วยปัญหาดังกล่าว มีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องสูญเสียโอกาสอันดีในทางการค้าเพียงเพราะไม่สามารถหาช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างคู่สัญญาและไม่สามารถตกลงทำสัญญาซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ทั้งสองฝ่าย ทางศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translation ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และด้วยความปรารถนาดีต่อการทำธุรกิจของท่านจึงได้จัดทำบริการรับแปลภาษาเอกสารสัญญาโดยผู้แปลคุณภาพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษากฎหมายโดยเฉพาะ

เอกสารทางกฎหมายชนิดใดบ้างที่ทางศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translation รับแปลภาษา

หนังสือสัญญาซื้อขาย สัญญาโอนทรัพย์สิน สัญญาเช่า สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาประกันภัย สัญญาจำนำ สัญญาจำนอง สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาโอนหุ้น สัญญาประนีประนอมยอมความ หนังสือรับมอบอำนาจและหนังสือมอบฉันทะ หนังสือรับสภาพหนี้ พินัยกรรม หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญา และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ

ทีมนักแปลคุณภาพพร้อมให้บริการแปลเอกสารสัญญาในหลากหลายคู่ภาษา

ศูนย์รับแปลภาษา Smart Eng Translation ได้เลือกสรรผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากสถาบันชั้นนำในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีใจรักในงานแปล และมีความรับผิดชอบสามารถบริหารจัดการงานแปลให้เสร็จลุล่วงตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริการแปลเอกสารสัญญาของท่านจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และอีกหลากหลายคู่ภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษากัมพูชา เป็นต้น

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการแปลเอกสารกับเรา


customer